• Strid om uberettiget bortvisning endte med kommerciel win-win situation

  BORTVISNING - En sælger hos en sportsgrossist blev bortvist med henvisning til, at han havde tilsidesat interne regler og misbrugt oplysninger, fordi han havde salgs- og kundeoplysninger liggende på sin computer.

  Påstanden om misbruget blev fremsat i tilknytning til, at sælgeren havde søgt arbejde hos en delvis konkurrent til arbejdsgiveren. Sælgeren bestred, at der var noget usædvanligt i, at han havde oplysningerne, og at det var oplysninger, han alligevel kendte fra salgsmøder.

  Sælgerens fagforening rejste et krav vedrørende uberettiget bortvisning på godt 200.000 kr.
 Fagforeningens advokat foreslog, at konflikten blev løst gennem mediation og tilbød at betale mediators honorar. Arbejdsgiver tilsluttede sig forslaget. 

  Ret hurtigt efter bortvisningen blev der afholdt mediation med en af sælgeren og sportsfirmaet i fællesskab udpeget mediator fra Danske Mediatoradvokater. På mediationsmødet deltog parterne, deres advokater og en repræsentant for fagforeningen.

  Under mediationen kom det frem, at sælgeren og sportsgrossistens ejer begge var kede af at skulle skilles på denne måde. Baggrunden for sælgerens opsigelse blev grundigt vendt, og der kom forhold frem, som parterne ikke tidligere havde drøftet. Parterne blev enige om at arbejde for at bevare kontakten og respekten for hinanden.

  Efter 4 timers møde blev der indgået en aftale, som ikke kunne være opnået via en retssag.

  Der blev underskrevet en slutaftale om, at den tidligere arbejdsgiver skulle betale løn, idet der ville have været opsigelsesperiode, hvis sælgeren selv havde sagt op, samt en kompensation i form af levering af diverse sportsudstyr.

  Der blev også i aftalen indføjet, at sælgeren indenfor 14 dage skulle arrangere (og betale!) en frokost med deltagelse af hans gamle arbejdsgiver og nye arbejdsgiver.

  Der var en række områder, hvor der var samarbejdsmuligheder, da firmaerne ikke udelukkende var konkurrenter, men også havde produkter og knowhow, som de gensidigt kunne drage nytte af.

  Det er åbenbart, at man ved en retssag ikke ville kunne have opnået en sådant resultat, der udover at løse en personlig konflikt, også gav mulighed for en kommerciel win-win situation.

  Læs historien
 • Flere års nabostrid løst med mediation i haven

  NABOFORHOLD - I en ejerforening var medlemmerne kommet op at toppes om vedligehold, administration, betalinger, anvendelse og afgrænsning af fællesarealer. Det sidste vedrørte både bygning og en større parklignende have med gamle frugttræer.

  Uenigheden havde stået på i flere år og havde givet en dårlig og fastlåst stemning. Uenigheden medførte også, at der blev oparbejdet restancer til ejerforeningen.

  Flertallets og mindretallets advokater overtalte parterne til at søge sagen medieret, inden den endte i en retssag. Der blev holdt flere møder på mediators kontor, flere af møderne blev holdt med parterne enkeltvis. Efter aftale deltog partsadvokaterne ikke i møderne.

  Enighed var flere gange tæt på, men hver gang en aftale skulle bekræftes, sprang en af parterne fra. 

  Møderne havde vist, at der var uklarhed om, hvordan parterne opfattede de fysiske forhold på ejendommen. Derfor blev der i et sidste forsøg aftalt et møde på ejendommen, så man kunne få "syn for sagen".

  En dejlig sensommerdag mødtes alle på ejendommen. Mediator havde bedt partsadvokaterne om at være med. Mediator bad om, at en af parterne lagde lejlighed og bord til mødet, men nogle af parterne ville ikke være i stue sammen.

  Mediator foreslog i stedet, at mødet blev afholdt i haven. Det gode vejr, haven og ikke mindst indsatsen fra partsadvokaterne var med til, at også bagvedliggende personlige uoverensstemmelser blev drøftet. 

  Efter nogle timers møde i bagende sensommersol blev der indgået en aftale, som omfattede alle stridspunkter. Alle kunne til sidst og velfortjent nyde en kølig pilsner under frugttræerne.

  Læs historien
 • 10 års uenighed og retssag løst på 2 1/2 time

  LEJEFORHOLD - En lejeaftale om indretning og brug af erhvervslokaler endte i langtrukken retssag.

  Da lejeren flyttede ind, konstaterede han, at der var en del af indretningen, som manglede, for at han kunne udnytte lokalerne. Han fik derfor store omkostninger til ændringer og ombygning af lokalerne.

  Efter ca. 10 år opsagde lejeren lokalerne. I forbindelse med fraflytningen blev der stor uenighed mellem udlejer og lejer om, i hvilken stand lokalerne skulle efterlades, herunder om udlejer kunne overtage en del af lejerens installationer.

  Uenigheden endte med en større retssag om tilbagebetaling af depositum og betaling for istandsættelse af lejemålet.

  Da parterne mødtes i en retsmægling, var det et væsentligt element for begge parter, at de mente, modparten var årsagen til den manglende dialog. Lejeren havde følt sig snydt i forbindelse med indflytningen, og udlejeren kunne, trods mange ihærdige forsøg, ikke komme i dialog med lejeren om lejemålets fremtid.

  Da dette var bragt frem, kunne begge erhvervsfolk forholde sig til tallene i erstatningsopgørelsen, og man blev enige om betaling af et beløb til afslutning af sagen. Retsmæglingen tog 2½ time.

  Læs historien
 • 16 siders stævning, 35 bilag og omfattende svarskrift forligt gennem mediation

  IT - En halvoffentlig virksomhed sagsøgte ved landsretten 2 udbydere af IT-leverancer med påstand om solidarisk at betale 9 mio. kr.

  Beløbet udgjorde det tab, som sagsøger havde lidt ved, at de 2 udbydere nægtede at vedstå et tilbud på levering af en IT løsning i overensstemmelse med et nærmere beskrevet udbudsmateriale.

  Stævningen udgjorde 16 sider med 35 bilag og et omfattende svarskrift med et stort antal bilag.

  Sagen blev med parternes samtykke henvist til retsmægling. I retsmæglingen deltog 2 retsmæglere (mediatoradvokater), 3 partsadvokater samt yderligere 8-9 personer blandt beslutningstagerne hos de 3 parter.

  Under retsmæglingen blev hurtig etableret en positiv stemning, hvor alle 3 parter fik mulighed for en meget detaljeret redegørelse for deres opfattelse af forløbet, specielt en del ikke juridiske argumenter blev præsenteret.

  Efter 4 timers forhandlinger i en meget positiv ånd, lykkedes det for parterne at nå frem til et forlig, hvor den ene sagsøgte betalte ca. 1/3 af det påstævnte beløb, mens den anden sagsøgte som sin del af forliget skulle levere et antal gratis konsulenttimer.

  Specielt for sidstnævnte part var det af afgørende betydning at vise overfor sagsøger, at virksomheden var et seriøst konsulenthus, der kunne levere et godt produkt. Sagsøger demonstrerede gennem forliget, at der forsat var fuld tillid til denne part.

  Læs historien
 • 5 års konflikt, 8 processkrifter og 100 sagsakter afløst af 3 timers mediation

  SHIPPING - To danske shippingfirmaer havde i mere end fem år været uenige om beregning af fragt for noget gods, som det ene firma havde transporteret for det andet.

  Sagen havde verseret i mere end tre år for Sø- og Handelsretten, der var udarbejdet 7-8 processkrifter af hver part, og det samlede antal bilag nærmede sig 100.

  De var uenige om, hvordan fragten skulle beregnes, hvor meget gods der var kommet ombord i skibet hhv. efterladt i lastehavnen, hvilken fragt, der skulle betales, og om transportkunden havde et modkrav i anledning af det efterladte gods.

  Efter ca. 3 timers mediation blev der opnået enighed om, hvilken fragt der skulle betales, og om at transportkunden frafaldt sit modkrav.

  De to parter, der ikke havde arbejdet sammen efter transportens udførelse for mere end fem år siden, blev enige om at genoptage samarbejdet.

  Læs historien
 • Udsigt til børnebørn løste landbofamilies bodeling

  SKILSMISSE - 2 ægtefæller blev separeret ved dom. Umiddelbart efter dommen underskrev parterne en bodelingsoverenskomst, som 2 år senere blev tilsidesat ved en dom, idet domstolen fandt at bodelingsoverenskomsten ikke var bindende for hustruen.

  Bodelingen blev herefter genoptaget, og skifteretten afsagde en dom, som blev anket til landsretten.

  Der var uenighed om følgende punkter:

  • Værdiansættelsen af en landbrugsejendom samt tidspunktet for værdiansættelsen

  • Hvorvidt der i bodelingsoverenskomsten skulle fastsættes driftsherreløn for tiden efter skæringsdatoen
  • I hvilket omfang fiktive lejeforpligtelser kunne medtages som udgift
  • Værdiansættelse af kreaturer, som ikke længere fandtes
  • Værdiansættelse af nogle heste, som ikke længere fandtes

  • Værdiansættelse af udstyr til heste
  • Passivering af latente skattebyrder
  • Passivering af eventuel skyldig jordleje til den ene ægtefælles mor
  • Passivering af momsreguleringsforpligtelse


  Skifteretten afsagde dom efter et halvt år, sagen blev anket til landsretten umiddelbart efter og sendt til retsmægling efter to måneder. Sagen blev afsluttet med forlig efter ca. 3½ times retsmægling.

  Et stor del af tiden under retsmæglingen blev brugt på de 2 kompetanters kommende barnebarn. De skulle være bedsteforældre for første gang, og de postive forventninger kunne ikke skjules. Netop de nye fremtidsudsigter var afgørende for retsmæglingens positive afslutning.

  5 års kamp blev forligt, og 2 kommende glade bedsteforældre forlod mødet.

  Læs historien
 • Fra 0 kr. til 50.000 kr. på to møder

  HONORAR - En arkitekt sagsøger bygherre for ca. 50.000 kr. for udarbejdelse af tegninger. Bygherren vil ikke betale.

  Tegningerne er i orden, men byggeriet kan ikke opføres indenfor den økonomiske ramme, som bygherre har fastsat.

  Begge parter er repræsenteret ved advokat, men parterne vælger at møde alene til retsmæglingen.

  Under mæglingen siger arkitekten pludselig: "Nu går jeg. I kan betale 0 kr. eller hvilket beløb, I ønsker. Jeg kan tjene flere penge ved at passe mit arbejde."

  Mediator beder arkitekten blive lidt endnu, og partnerne uddyber mere følelsesbetonede standpunkter. Bygherren ønsker efterfølgende et separat møde med mediator.

  De to bygherrer – mand og hustru – drøfter sagen. Deres advokat havde sagt, at de har en relativt god sag. Mediator siger, at hvis de er ligeglade med arkitektens arbejde, så kan de jo tilbyde 0 kroner og hyre en anden arkitekt. Imidlertid vil de gerne bruge den pågældende arkitekt, som de syntes er dygtig.

  Mediator får dem til at vende og dreje deres ønsker og bekymringer og beder dem drøfte spørgsmålet indbyrdes i enerum. Efter deres drøftelser meddeler de, at de gerne ville tilbyde at betale det fulde beløb – med renter.

  De forklarer, at de nu godt forstod, at fuld betaling i virkeligheden er en fair pris i forhold til arbejdets omfang, og de vil gerne have lov til at trække på arkitekten i fremtiden. Deres hus er i øvrigt i ventetiden steget i værdi, og de kan nu finansiere et dyrere byggeri.

  Læs historien
 • Efter en dags mediation genoptog parterne samarbejdet

  KONTRAKT - En opfinder søgte ingeniørbistand til udvikling af en ny kædesav med hidtil uhørt indbygget sikkerhed og en nærmest uopslidelig savkæde.

  Opfinderen var ikke tekniker, og parterne oplevede i udviklingsforløbet, at de i stigende grad talte forbi hinanden. I frustration holdt opfinderen op med at betale ingeniørfirmaets regninger, og som konsekvens af den manglende betaling stoppede ingeniørfirmaet udviklingen af kædesaven.

  Seks måneders skriverier førte ikke til noget. Ingeniørfirmaet sendte sit krav til inkasso hos firmaets sædvanlige advokat. Advokaten anbefalede tvisten løst ved mediation.

  Efter en dags mediation hos advokaten genoptog parterne samarbejdet.

  Læs historien
 • 3 1/2 års retssag afsluttet efter 3 timers mægling

  ENTREPRISE - En håndværker afgav tilbud på at indrette et uudnyttet loftsrum til to værelser ved opsætning af vægge, isolering og isætning af vinduer. Ejeren af huset skulle selv udføre en del af arbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af indretningen.

  Efter at arbejdet var gået igang, blev det konstateret, at gulvene i loftsrummet gyngede, og at der skulle udlægges forstærkning af gulvet, for at rummene kunne anvendes til beboelse.

  Dette var ikke indeholdt i tilbuddet, men ejeren af huset bebrejdede håndværkeren, at denne ikke havde oplyst dette, inden arbejdet blev sat i gang, da der ikke var mulighed for at anvende rummene som forudsat uden, at gulvene blev udbedret.

  Arbejdet gik i stå, og der blev anlagt retssag og afholdt syn og skøn.

  Da retssagen havde været i gang i 3½ år, blev sagen overgivet til retsmægling.

  Under et møde af 3 timers varighed lykkedes det at indgå aftale om, at håndværkeren fik sit resttilgodehavende udbetalt, at der blev indgået en aftale om fast pris for gulvenes forstærkning, at håndværkeren fik stillet sikkerhed for betalingen af den nye opgave, og endelig blev der aftalt frister for, hvornår de enkelte dele af arbejdet skulle udføres, herunder også ejerens egne arbejdsopgaver.

  Det var en meget tilfreds ejer, der nu kunne få værelserne færdiggjort til sine børn.

  Læs historien
 • Brud på klausul dømmes i byretten, ankes til landsretten - mediation løser konfliktenn

  KONKURRENCEKLAUSUL - En salgschef i et vikarbureau havde i sin ansættelseskontrakt en kunde- og konkurrenceklausul samt en medarbejderklausul. I forbindelse med salgschefens fratræden viste det sig, at salgschefen både i opsigelsesperioden og efterfølgende udførte arbejde for en konkurrent, selvom han først officielt tiltrådte ved klausulperiodens udløb.

  Salgschefen havde også kontaktet flere af den tidligere arbejdsgivers kunder og havde forsøgt at få flere af den tidligere arbejdsgivers ansatte til at sige op og tage ansættelse hos konkurrenten.  Den tidligere arbejdsgiver indbragte sagen for retten, og salgschefen blev i byretten dømt til at betale et samlet beløb på over 750.000 kr. Salgschefen ankede til landsretten, men umiddelbart efter ankestævningens indgivelse blev parterne enige om at søge retsmægling.  Med en mediatoradvokat som mægler foregik retsmægling over en ½ dag, hvor parterne drøftede både den konkrete konflikt, det generelle arbejdsmiljø hos den tidligere arbejdsgiver, og parternes præstationer og forhold under samarbejdet.

  Under mæglingen anerkender salgschefen at have overtrådt klausulerne. Det viser sig også, at salgschefen ikke havde økonomisk mulighed for at betale det i byretten idømte. På den baggrund blev parterne enige om at forlige sagen på et mindre beløb og med en afdragsordning, som salgschefen havde mulighed for både at betale og overholde.

  Læs historien
 • Mediation healer sårede følelser og sikrer forsat samarbejde

  ANSÆTTELSE - En strid mellem en butiksleder og en butiksejer, endte med krav om ophævelse af ansættelsesforholdet og økonomisk kompensation. Hele konflikten bundede i sårede følelser og misforståelser.

  Fagforeningen havde på vegne af butikslederen fremsat et krav om ophævelse af ansættelsesforholdet som følge af arbejdsgiverens misligholdelse.

  Butikslederen havde i et par år været ansat som leder af en sæsonbutik ejet af en udenlandsdansker. I løbet af årene havde der været forhandlinger om butikslederens overtagelse af butikken, uden at dette have ført til noget.

  Butikslederen blev syg kort tid efter, at sommersæsonen var startet. Det skete samtidigt med, at butiksejeren kom til Danmark for at deltage i et nært familiemedlems begravelse. Butiksejeren var derfor tvunget til at stå for butikken, hvilket betød, at butiksejeren ikke kunne deltage i begravelsen.

  Butikken havde problemer med at betale sine leverandører. For at vinde tid meddelte butiksejeren hovedleverandøren, at der havde været problemer og uregelmæssigheder som følge af butikslederens sygdom, som blev beskrevet i detaljer.

  Butikslederen fandt omtalen af sine personlige forhold til en leverandør så krænkende, at hendes fagforening hævede ansættelsesforholdet og krævede erstatning.

  Fagforeningen anbefalede mediation

  Under mediationen kom det via parterne hurtigt frem, at begge parter følte sig berørte og krænkede over den andens opførsel.

  Butiksejeren over med kort varsel at være blevet sat i en situation, som udelukkede deltagelse i en begravelse, hvilket havde givet ”sår på sjælen”. Den ansatte for at være blevet ”udleveret” til en leverandør.

  Under mediationen blev forholdene klarlagte og glattet ud. Parterne indgik en aftale, hvor de udtrykte gensidig forståelse for hinandens følelsesmæssige reaktioner, og samtidigt blev der indgået en aftale om, at butiksejeren som skattefri godtgørelse betalte et langt mindre beløb end det af fagforeningen oprindeligt krævede.

  For begge parter var det vigtigt at få sagen hurtigt afsluttet og ”komme videre”.

  Læs historien
 • Skilsmisse udløste opsplitning af virksomhed

  BODELING - Et ægtepar skulle skilles efter 35 års samliv. Igennem deres liv havde de sammen opbygget en betydelig produktionsvirksomhed. 

  De havde begge ledende stillinger i koncernen, hvilket udløste stor uenighed om, hvordan bodelingen skulle foregå og især, hvordan de skulle forholde sig til virksomhedens fremtidige drift.

  Sagen verserede ved landsretten og var berammet til domsforhandling, da parternes advokater foreslog deres klienter mediation. Advokaten var overbevidst om, at der gennem mediation kunne findes en løsning, som ikke kunne afklares ved en dom. 

  Efter 10 timers mediation kunne der foretages en opdeling af koncernen, som begge parter kunne leve med.

   

  Læs historien
 • Strid mellem bygherre og rådgiver løst gennem mediation

  ENTREPRISE - En bygherre og en byggerådgiver blev under ombygning af en ejendom uenige om, hvilken indsats rådgiveren skulle yde. Bygherren valgte derfor at engagere en anden byggerådgiver.

  Under den fortsatte ombygning fandt bygherren ud af, at de anvisninger, den første rådgiver var kommet med, ikke kunne godkendes af myndighederne. Bygherren mente, at dette havde påført ham ekstra omkostninger.

  Efter et par timers mediation fik parterne klarlagt deres gensidige forventninger i forbindelse med den første del af ombygningen, og parterne fandt herefter frem til en fælles løsning, der betød, at bygherren frafaldt det økonomiske krav, og at byggerådgiveren fremover ydede assistance til den nye rådgiver i form af oplysninger om de hidtidige arbejder.

  Læs historien
 • Forkert øjenskyllevæske årsag til lang tids sygdom og mange smerter

  ERSTATNING - En kvinde havde mistet sit ene øje og fik et øjenimplantat, som det kun med stor vanskelighed lykkedes at få kroppen til at acceptere. Da hendes helbredstilstand om sider var bedre, satte hun sig for at ville ud at rejse, noget hun ikke kunne tillade sig tidligere.

  Hun henvendte sig til en optiker og oplyste, at hun skulle bruge skyllevæske til at rense sin protese med, mens hun var på rejse. Under rejsen brugte hun vædsken, men tilstanden i hendes øje blev betydeligt forværret, og da hun kom hjem, var hun tæt på at miste sin protese. Hun gennemgik et længerevarende sygdomsforløb, inden øjets tilstand på ny var stabilt.

  Kvinden anlagde sag mod optikeren for at have solgt hende et præparat, som ikke var anvendeligt til at dryppe direkte i øjet, som hun havde oplyst ved købet.

  Under retsmæglingen var kvindens primære ønske at opnå en anerkendelse for al den smerte og lidelse, som hun havde gennemgået og herunder at modtage en undskyldning fra optikeren.

  Dette accepterede modparten. Der blev samtidig aftalt en betaling af et mindre beløb som et minimalt plaster på såret, hvilket var mere af symbolsk betydning.

  Læs historien
 • Pressemeddelelse var både årsag og løsning på konflikt

  ANSÆTTELSE - En HR-medarbejder i en større dansk virksomhed blev fyret for at have overtrådt sin tavshedspligt i relation til, hvad medarbejderne havde betroet denne som led i de personlige samtaler, som HR-medarbejderen havde ført med personalet.

  Afskedigelsen blev meddelt såvel internt og eksternt, uden HR-medarbejderen havde indflydelse på hverken formen eller indholdet i meddelelsen.


  Under den efterfølgende retssag anlagt med påstand om erstatning for uberettiget fyring, blev der under retsmæglingen indgået en aftale om økonomisk kompensation til HR-medarbejderen.

  Der blev imidlertid også indgået aftale om ordlyden af en meddelelse, som efterfølgende blev udsendt til den samme personkreds, som tidligere havde modtaget underretning om fyringen, hvilket var væsentligt for den pågældende HR-medarbejders faglige omdømme og selvopfattelse.

  Et sådant element kunne aldrig være opnået i forbindelse med en retssag.

  Læs historien
 • Skilsmisseforældre vælger mediation

  FORÆLDREMYNDIGHED - Et forældrepar havde ved skilsmissen fået fælles forældremyndighed over deres barn. Barnet havde adresse hos sin mor.

  Faderen havde barnet hver anden weekend og ville gerne have samværet udvidet, et ønske moderen ikke ville imødekomme.

  Barnet skulle snart begynde i skole, og forældrene kunne ikke blive enige om, hvilken skole barnet skulle gå i. I det hele taget havde de svært ved at kommunikere omkring forhold, der vedrørte barnet.

  Moderen anlagde sag for at få ophævet den fælles forældremyndighed, for at få mulighed for at træffe beslutninger alene.

  Umiddelbart inden sagen skulle for retten, blev parterne enige om at søge privat mediation, og efter 2 gange 3 timers mediation indgik de en aftale om fortsat at have fælles forældremyndighed.

  De aftalte også, hvorledes de i fællesskab skulle finde den skole, som barnet skulle gå i. Faderens ønske om mere samvær blev tilgodeset i en ny aftale, og parterne aftalte, hvordan de fremover skulle kommunikere. Afslutningsvis indgik de en aftale om, at de ved en eventuel fremtidig uenighed skulle benytte sig af mediation til at løse uenighederne.

  Læs historien

Ny administrerende direktør til Mediationsinstituttet

Læs mere her

Gratis og anonym vejledning

Du kan 100% anonymt og gratis få en professionel mediator til at vurdere om en sag vil være egnet til mediation.
Vejledningstelefonen 5077 8427
Mandag mellem kl. 15.00 og 17.00.