Vedtægter

Navn og formål
1.1 Foreningens navn er Danske Mediatoradvokater (Danish Mediation Lawyers)1.2 Foreningens formål er at fremme mediation som konfliktløsningsmetode gennem

 • at højne medlemmernes faglige niveau inden for mediation,
 • at styrke advokaternes position på området og
 • at foretage udpegninger af mediatorer til konkrete konflikter enten selv eller ved at yde økonomisk støtte til institutioner, der varetager lignende formål, forudsat at foreningen har en bestemmende indflydelse heri.

Forhold til Danske Advokater
2.1 Foreningen indgår som specialforening i Danske Advokater og fungerer som Danske Advokaters fagudvalg inden for det pågældende fagområde.

2.2 Foreningen har til opgave at sikre Danske Advokaters indflydelse på lovgivningen inden for fagområdet. Foreningen er således høringspart inden for fagområdet, og skal deltage aktivt i det faglige og politiske arbejde ved udarbejdelse og formidling af love og bekendtgørelser samt deltage i forhandlinger med offentlige myndig­heder om forhold af betydning for fagområdet.

Medlemmer
3.1 Som medlem af foreningen kan optages ethvert medlem af Danske Advokater eller Det Danske Advokatsamfund, som har gennemført Danske Advokaters eller Advokatsamfundets mediator­uddan­nelse eller anden uddannelse, der både i indhold og omfang mindst svarer hertil, og som godkendes af foreningens bestyrelse.

3.2  Som associeret medlem kan optages ethvert medlem af Det Danske Advokatsamfund og advokatfuldmægtige. Endvidere kan som associerede medlemmer optages personer, der efter bestyrelsens skøn vil kunne medvirke til at opfylde foreningens formål. Associerede medlemmer har samme rettigheder som medlemmer med de undtagelser, der udtrykkeligt er nævnt i disse vedtægter.

3.3 Udmeldelse kan ske når som helst uden varsel. Forpligtelsen til at betale kontingent skal bringes til ophør med mindst en måneds varsel til en 1. januar.

3.4 Et medlems rettigheder ophører, når der uanset betalingspåkrav foreligger kontingentrestance, hvorimod forpligtelser til at betale kontingent består indtil en 1. januar.

Forudsætninger og forpligtelser
4.1 Medlemmerne medvirker til at fremme mediation som konfliktløsningsmetode, herunder ved

 • at følge efteruddannelse,
 • at deltage i markedsføring og foreningsinitiativer, og
 • at dele viden med andre medlemmer blandt andet via foreningens nyhedsbrev.4.2 Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne, reglerne om god advokatskik, foreningens etiske regler for mediation eller lovgivningen i øvrigt, kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.

4.3 Bestrider det ekskluderede medlem inden 14 dage efter eksklusionen, at betingelserne for eksklusion er til stede, søges konflikten løst ved mediation. I så fald udpeger Mediationsinstituttet inden fire uger efter eksklusionen på det ekskluderede medlems foranledning og bekostning en mediator.  Er der ikke inden en måned efter udpegningen af en mediator opnået en løsning på konflikten, står eksklusionen ved magt, medmindre det ekskluderede medlem inden to måneder efter eksklusionen anmoder om at få konflikten løst ved voldgift. Begæring herom indsendes af medlemmet til Danske Advokater.

4.4 Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af det ekskluderede medlem og en advokat udpeget af Danske Advokater.

4.5 Indbringelse af eksklusionen for mediation og voldgift i overensstemmelse med punkt 4.3 har opsættende virkning.

Hjemsted og tegning
5.1 Foreningen har hjemsted i København.

5.2 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Optagelse på hjemmeside, benyttelse af fællesmærke
6.1 Medlemmer af foreningen har ret til at blive optaget på foreningens hjemmeside, til at markedsføre sig som medlem af foreningen Danske Mediatoradvokater og til at benytte foreningens registrerede EU-fællesvaremærke.

6.2 Associerede medlemmer har ret til at blive optaget på foreningens hjemmeside med anførsel af, at de er associerede medlemmer, men må ikke markedsføre sig som medlem af foreningen og må ikke benytte foreningens registrerede EF-fællesvaremærke.

Bestyrelse
7.1 Bestyrelsen består af 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer af foreningen. Flertallet af de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal tillige være ejere af eller ansatte i en advokatvirksomhed, der er medlem af Danske Advokater. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan fastsætte en forretningsorden.

7.2 Associerede medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.

Generalforsamling
8.1. Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der holdes hvert år i perioden 15. februar – 31. maj.

8.2. Generalforsamlingen indkaldes ved brev, telefax eller e-mail til medlemmerne på den til foreningen anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst tre uger før generalforsamlingen.

8.3. Generalforsamlingen afholdes på foreningens hjemsted eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens valg.

8.4. Dagsorden for generalforsamling, der sendes til alle medlemmerne mindst tre uger før generalforsamlingen, skal omfatte følgende:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
 • Valg af 4-6 medlemmer til bestyrelsen samt 1-2 suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt8.5. Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

8.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til foreningen mindst to uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

8.7. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

8.8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller anmodning fremkommer fra 1/5 af foreningens medlemmer.

Beslutninger
9.1. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne, herunder foreningens opløsning, kræves dog, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

9.2Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og tælles ikke med ved opgørelsen af antal tilstedeværende, jf. punkt 9.1, 2. pkt.

Kontingent
10.1. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen af bestyrelsen.

10.2. For associerede medlemmer fastsættes et nedsat kontingent.

10.3. Ved indmeldelse i løbet af kalenderårets sidste kvartal betales halvt kontingent for det pågældende år.

Hæftelse
11.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.

Regnskab
12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.12.2. Revisor reviderer foreningens regnskab.

Ophør
13.1. Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter Danske Advokaters nærmere bestemmelse.

Ikræfttræden
14.1. Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse på foreningens stiftende generalforsamling den 23. januar 2003.14.2. Vedtægterne er ændret på generalforsamlinger den 17. maj 2004, 24. maj 2005, 7. maj 2007, 18. november 2008, 31. maj 2010, 10. maj 2012 og 24. maj 2013.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 33 43 70 00 / Ansvarsfraskrivelse