Mediation bliver del af nye AB-regler

2018 har budt på en flyvende start for mediationen i Danmark. De seneste års arbejde med at kortlægge kendskabsgraden og mediationens potentiale for bl.a. byggeriets parter har nu udmøntet sig i, at mediation som konfliktløsningsmetode bliver medtaget i de nye AB- regler (AB18/ ABR18), som blev præsenteret på en høringskonference i Industriens Hus den 21. februar.

Ved præsentationen af reglerne blev det fremhævet, at man fra byggeriets side ønskede et regelsæt, hvor tvisteløsningen bliver billigere og hurtigere og et regelsæt der i øvrigt skal være med til at fremme produktiviteten i byggeriet. Med afsæt i disse ønsker har AB-udvalget valgt at indføre en såkaldt ”løsningstrappe”, hvor parterne er forpligtede til at søge deres tvister løst ved forhandling før der er mulighed for at indbringe en byggetvist for Voldgiftsnævnet. Hvis parterne ikke når til enighed ved forhandling, kan sagen overgå til mediation, mægling, hurtig afgørelse eller voldgift og såfremt blot én af parterne ønsker mediation eller mægling er man som modpart forpligtet til at deltage.

Ved præsentationen af AB-reglerne ved høringskonferencen udtalte tidligere højesteretsdommer Niels Grubbe om begrundelsen for at indføre mediation i regelsættet:

”Hvis konflikterne stopper på et tidligere stadie vil det betyde en voldsom reduktion i både tid og kroner… En løsning hvor parterne taler sig til rette i en fri forhandling eller assisteret gennem mægling eller mediation .vil jo være meget hurtigere og meget billigere end voldgift.”

Og det er vi jo helt enige i.

Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet bifalder generelt AB-reglernes tvisteløsnings-model, men har for at sikre, at forslagets intentioner følges fuldt ud, indgivet høringssvar til udvalget. Som forslaget er formuleret, er der nemlig risiko for, at man kan anvende en begæring om ”hurtig afgørelse” til at afværge ønsker om mediation eller mægling, hvilket jo helst ikke skulle være resultatet af de nye regler.

Udvalgets udkast til AB-reglerne og AB-høringskonferencen kan downloades/streames her.

Danske Mediatoradvokaters og Mediationsinstituttets høringssvar kan læses her.

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000