Tårnhøje forligsrater ved retsmægling

Danske Advokater har i samarbejde med Danske Mediatoradvokater undersøgt resultatet af retsmæglinger udført i 2017 og 2018 af landets advokatretsmæglere. Undersøgelsen viser, at gennemsnitligt 2 ud af 3 sager forliges helt eller delvist ved retsmægling, og at forligsraterne er højest i entreprise- og erhvervssager, hvor forligsprocenten i 2018 lå mellem 75-79 %.

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor landets advokatretsmæglere har indberettet antal og resultater af deres retsmæglinger i perioden 2017-2018. Der er i alt indberettet 908 retsmæglinger.

I to tredjedele af sagerne resulterede retsmæglingerne i forlig, hvilket jo understreger, at man i langt højere grad bør benytte sig af domstolenes retsmæglingstilbud”, siger Paul Mollerup, der er adm. direktør i Danske Advokater, og tilføjer: ”Med forligsrater i den størrelsesorden, er det svært at komme uden om, at retsmægling er et særdeles vigtigt og effektivt redskab i advokaternes værktøjskasse.”

Undersøgelsen har tillige haft sigte på at fastlægge, hvorvidt der var forskel på forligsraterne inden for de forskellige retsområder og tendensen her er også ganske klar. Er konflikterne tæt på privatsfæren afspejles dette i forligsraterne, som for familie- og arvesagerne ligger på mellem 55-59 %. Bevæger vi os over i erhvervs- og byggesagerne forliges op mod 79 % af sagerne ved retsmægling.

Mange har en forestilling om, at retsmægling kun kan bruges til tvister i privatlivets forhold, og ikke rigtig kan bruges til erhvervslivets konflikter. Men undersøgelsen tegner jo et helt andet billede. Langt størstedelen af erhvervskonflikterne bliver rent faktisk løst, når sagen overgår til retsmægling”, fortæller Finn Lænkholm, formand for Danske Mediatoradvokater. ”Det er da ret interessant og viser, at vi har fat i det helt rigtige instrument for virksomhederne.

På trods af de høje forligsrater, skønnes det, at antallet af civile retssager, som afsluttes ved retsmægling stadig ligger under 2 % af det samlede antal civile sager ved domstolene.

I 2017 og 2018 modtog byretterne henholdsvis 45.833 og 45.657 civile sager.

Kilde: http://www.domstol.dk/om/talogfakta/statistik/Pages/civilesager.aspx

Læs hele rapporten her: Retsmæglingsrapport 2017 og 2018

Danske Mediatoradvokater / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3343 7000